Autorizovaný bezpečnostný technik - ABT

Banský bezpečnostný technik - BBT

O nás


Spoločnosť BPaTZ, s.r.o. je nová spoločnosť na trhu, založená v roku 2021. Naším cieľom je poskytovať služby osobnejšie, ako iné veľké spoločnosti, bez častých zmien pracovníkov z našej strany. Preferujeme spoluprácu v rodinnom duchu. Cenné praktické skúsenosti boli získané 10 ročnou praxou v oblasti bezpečnosti banského a stavebného priemyslu, či školení u rôznych zamestnávateľov od automobilového priemyslu až po maličké firmy či osoby. Vieme čo chcete a my Vám to zabezpečíme.

Úvod

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

(skrátene B O Z P 

je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.[1] Zahŕňa v sebe dve funkcie, ktorými je bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci. Zatiaľ čo ochrana zdravia pri práci napĺňa hlavnú praktickú funkciu obsahu pojmu BOZP, bezpečnosť práce predstavuje spôsob, akým je dosahovaná[2]. Faktormi ovplyvňujúcimi BOZP sú okrem právnych predpisov a pracovno-bezpečnostných technických opatrení aj stav pracovného prostredia, správanie sa pracujúcich na pracovisku (ich psychický stav), ale aj ich vybavenie pracovnými odevmi a ochrannými pomôckami.[3] V praxi je celý systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zameraný nielen na zamedzenie poškodenia zdravia pracujúcich, ale aj na podporu zdravia zamestnancov, zvyšovanie alebo regeneráciu úrovne zdravia pri práci a podporu práceschopnosti a pohody pri práci, tak aby to zodpovedalo prijateľným štandardom.[2]

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnos%C5%A5_a_ochrana_zdravia_pri_pr%C3%A1ci