BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ SLUŽBA

 

Spoločnosť BPaTZ, s.r.o. v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu

 (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov pravidelnými výkonmi priamo u objednávateľa.


e-sign-1243111jpg


KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI NA STAVENISKU

V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti čo zahŕňa najmä :

·         Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa uplatňujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať na pracovisku s viacerými zamestnávateľmi.

·         Plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady v zmysle legislatívy a PLÁNU BOZP na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

·         Spoluprácu medzi zamestnávateľmi na pracovisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia.

·         Opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných či technologických postupov.


construction-2-1193844jpg

OCHRANA PRED POŽIARMI 

Na požiadanie spoločnosť BPaTZ, s.r.o. zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcich právnych predpisov najmä vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. 

o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.


fire-extinguisher-1184298jpg