POSKYTUJEME VÝCHOVU A VZDELÁVANIE PRE ČINNOSŤ VYKONÁVANÚ NA POVRCHOVÝCH PRACOVISKÁCH S ORGÁNOM DOZORU INŠPEKCIE PRÁCE:

 

Spoločnosť BPaTZ, s.r.o. vlastní oprávnenia vydané podľa § 27 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP na vykonávanie

výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom.


Oprávnenia vydané NIP v Košiciach :

01.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky

Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Napríklad:

Školenie BOZP

Školenie BOZP pre vedúcich zamestnancov

Školenie zástupcov zamestnancov

Školenie pre prácu vo výške a na rebríkoch bez špeciálnej techniky

Školenie „ poučená osoba bez elektrot. vzdel. v zmysle § 20 vyhla. 509/2009 Z.z.

a iné.


scaffolding-silhouette-1228347jpg

06 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov

06.1 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových

Základný a rozširovací  kurz – Obsluha motorového vozíka (VZV a NZV)


crates-and-forklife-1463090jpg 

08.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami

08.1  Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

Základný a rozširovací kurz – Obsluha stavebných strojov a zariadení

Napríklad:

1. STROJE A ZARIADENIA NA ZEMNÉ PRÁCE

Kategória 1 A – Dozéry (Buldozéry)

Kategória 1 B – Rýpadlá a hĺbidlá (Traktorbáger, Minibáger a ďalšie)

Kategória 1 C – Nakladacie a vykladacie stroje (Traktorbáger, UNC a ďalšie)

Kategória 1 D – Frézy a ryhovače

Kategória 1 E – Skrapery

Kategória 1 F – Rúrové ukladače

Kategória 1 G – Cestné valce
 

2. STROJE A ZARIADENIA NA VÝROBU, SPRACOVANIE A PRESUN BETÓNOVÝCH ZMESÍ

Kategória 2 A – Betonárne

Kategória 2 B – Autodomiešavače a automiešače

Kategória 2 C – Čerpadlá betónových zmesí
 

3. OSTATNÉ STROJE A ZARIADENIA

Kategória 3 A – Špeciálne motorické snehové stroje

Kategória 3 B – Kompresory


construction-5-1226391jpg

10  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami

10.3 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Základný a rozširovací kurz – Obsluha motorového reťazovej píly

motoserra-3-1567320jpg

AOP - Aktualizačná odbornej príprava pre 06.1 / 08.1 / 10.3

church-1195771jpg


VÝCHOVA A VZDELÁVANIE PRE ČINNOSŤ VYKONÁVANÚ BANSKÝM SPÔSOBOM V PODZEMÍ A BANSKÚ ČINNOSŤ

S ORGÁNOM DOZORU ŠTÁTNEJ BANSKEJ SPRÁVY:

podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov na vykonávanie

výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom.

Oprávnenia vydané HBÚ v Banskej Štiavnici :

01.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky

Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov pre BČ a ČVBS

Školenie BOZP pre banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom (BČ a ČVBS)

Školenie BOZP pre vedúcich zamestnancov  (BČ a ČVBS)


strip-mine-excavator-1-1526999jpg


REVÍZNY TECHNIK


Na požiadanie zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 9 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia


(1) Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje

  • odbornou prehliadkou a odbornou skúškou (§ 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) revízny technik,
  • revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania (§ 13a vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (samostatný elektrotechnik až revízny technik VTZ elektrických) alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
  • kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania (§ 13b vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (poučená osoba až revízny technik VTZ elektrických),

VYHLÁŠKA 508/2009 Z.z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

§ 16  Revízny technik


(1) Revízny technik je fyzická osoba, ktorá má odborné vzdelanie a odbornú prax uvedené v prílohe č. 11 a ktorá v rozsahu vydaného osvedčenia môže

a) vykonávať odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

b) zaškoľovať osobu na obsluhu vyhradeného technického zariadenia určeného bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ktoré nie je uvedené v § 17 ods. 1, osobu na viazanie bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích uvedených v § 17 ods. 2 druhej vete a osobu na opravu vyhradeného technického zariadenia, ktoré nie je uvedené v § 18 ods. 1; rozsah teoretickej časti a praktickej časti zaškoľovania určujú bezpečnostnotechnické požiadavky,

c) overovať odborné vedomosti osoby na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, osoby na viazanie bremien a osoby na opravu vyhradeného technického zariadenia podľa § 15 ods. 7 a vyhotovovať o tom písomný doklad.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích

– (napr. plošiny, zdvíhacie zariadenia, žeriavy a zdvíhadlá, výťah, vertikálne brány a podobne) v rozsahu osvedčenia
Napríklad
Nakladací žeriav - hydraulická ruka
Pohyblivá pracovná  plošina
Mostové žeriavy
Automobilové zdviháky 
Zvislé posuvné brány 
atď.


Povrch :

0010-ITN/2019 ZZ RT Ac,d,e,f Bd,e,g

0024-INA/2017 ZZ RT Aa,b Ba,b,c2,f

Podzemie:

0045/1/2021/B-ZZ-A- Aa,b, Ba1,a2,b,c2,d1,d2

construction-lift-1560081jpg

Revízny technik pre elektrické zariadenia

§ 24  Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického

(1) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.

(2) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby.

V rozsahu osvedčenia pre do 1000 V:

0033-ITN/2019 EZ RT E2A

electricity-instalation-1525555jpg

Školenia BOZP zamestnancov vykonávajúcich odborné činnosti

V § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je upravený spôsob oboznamovania a informovania zamestnancov. Zamestnávateľ môže vykonať toto oboznamovanie buď osobne, prostredníctvom svojich vlastných zamestnancov alebo prostredníctvom osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. V prípade, že zamestnávateľ zabezpečuje vzdelávanie dodávateľsky, tak musí mať fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude vykonávať toto oboznamovanie oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce. Obsah a po novom aj spôsob oboznamovania závisia od konkrétnych podmienok na pracovisku a od charakteru práce, ktorú zamestnanec vykonáva, respektíve bude vykonávať. Zamestnanci vykonávajúci odborné činnosti ako napr. viazač bremien, lešenár, obsluha motorového vozíka, obsluha kotlov, obsluha stabilných tlakových nádob a iné sa musia v zmysle § 7 zákona minimálne raz za 2 roky zúčastniť opakovaného informovania a oboznamovania zamestnancov ako všetci iní zamestnanci. Vo vnútornom predpise si zamestnávateľ môže určiť aj kratšie lehoty, a to napríklad v zmysle slovenských technických noriem. Bude to v súlade s § 38 zákona, podľa ktorého platí, že plnenie povinnosti spôsobom alebo postupom uvedeným v STN, sa považuje za splnenie požiadaviek na zaistenie BOZP.

Dané oboznamovanie zamestnancov v zmysle § 7 ods. 4 zákona zabezpečuje zamestnávateľ osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 zákona na činnosť BOZP a ustanovené pracovné podmienky zamestnancov a vedúcich zamestnancov (01.1). V zmysle § 7 ods. 9 zákona poskytuje potrebné informácie aj určeným odborne spôsobilým zamestnancom (napríklad: BT, ABT, revízny technik, inštruktor motorových vozíkov).

V tomto ustanovení je zdôraznené, že oboznamovaním zamestnancov nie je dotknutá povinnosť absolvovať aktualizačnú prípravu. Základný rozdiel medzi neabsolvovaním oboznamovania a informovania zamestnancova neabsolvovaním aktualizačnej prípravy je v tom, že:

v prípade, keď zamestnanec neabsolvuje informovanie a oboznamovanie, ide o porušenie povinnosti zamestnávateľa,
neabsolvovaním aktualizačnej prípravy osoby s odbornou spôsobilosťou, stráca jej doklad o odbornej spôsobilosti platnosť aj napriek tomu, že bol vydaný na neurčitý čas.

Poznámka: Absolvovať aktualizačnú prípravu je potrebné do 5 rokov od dátumu vydania dokladu o odbornej spôsobilosti alebo do 5 rokov od poslednej aktualizačnej prípravy u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie pre príslušnú činnosť.
Pozor! Rozhodujúci je presný dátum.


Zdroj: https://www.ip.gov.sk/skolenia-bozp-zamestnancov-vykonavajucich-odborne-cinnosti/